Το τοπίο των ΜΚΟ πρέπει να είναι ξεκάθαρο

Αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι : α) ανεξαρτησία, β) αμεροληψία, γ) ουδετερότητα και  δ)  ανθρωπισμός.

Το άρθρο 3 του κανονισμού της ΕΕ αναφέρει ότι η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας σε ΜΚΟ.  Αρά επιχορηγήσεις και προμήθειες σε ΜΚΟ.

Να ελεγχθεί ο κατάλογος και το μητρώο των ΜΚΟ ώστε να μην υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο διαχείρισης.