Ομιλία του βουλευτή στο σ/ν του Υπ. Δικαιοσύνης για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας

Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις», αναφέρθηκε αναλυτικά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου και χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας είναι δικαστική απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους μέλους της ΕΕ (κράτος έκδοσης), με σκοπό την εκτέλεση ενός η περισσοτέρων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος (κράτος εκτέλεσης), για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων.

Κατ’ αυτή τη διαδικασία, τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές, βάσει του άρθρου 6, για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης όσων υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες.

 

Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας εκδίδεται στο πλαίσιο:

Α) ποινικής διαδικασίας που κινείται από δικαστική αρχή ή που μπορεί να κινηθεί ενώπιον της, για αξιόποινη πράξη, βάσει της νομοθεσίας του κράτους έκδοσης.

Β) διαδικασίας που κινούν διοικητικές αρχές, όταν αυτή αφορά πράξεις που τιμωρούνται βάσει της νομοθεσίας του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις δικαίου και όταν η απόφαση της διοικητικής η δικαστικής αρχής μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου για ποινικές υποθέσεις.

Γ) διαδικασίας που κινούν δικαστικές αρχές, όταν αυτή αφορά πράξεις που τιμωρούνται βάσει της νομοθεσίας του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις δικαίου και όταν η απόφαση της διοικητικής η δικαστικής αρχής μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου για ποινικές υποθέσεις.

Δ) διαδικασιών των περιπτώσεων α, β, γ, για αξιόποινες πράξεις ή παραβάσεις που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την ευθύνη ή να επισύρουν την τιμωρία νομικού προσώπου στο κράτος έκδοσης.

 

Περιέχει διατάξεις με αναφορά σε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και σχετικές συναλλαγές που τηρούνται από φυσικά πρόσωπα, κατά των οποίων στρέφεται η ποινική διαδικασία.

 

Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας γίνεται βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης.
Δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο την σύσταση κοινής ομάδας έρευνας και την συγκέντρωση στοιχείων, κατά το άρθρο 13 της συμβάσης και το δεύτερο κεφάλαιο του νόμου 3663, ενώ κατ’ εξαίρεση, το κράτος όπου δραστηριοποιείται η κοινή ομάδα μπορεί να εκδώσει ευρωπαϊκή  εντολή έρευνας, όταν η ομάδα χρειάζεται συνδρομή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός εκείνων που συγκροτούν την ομάδα.

 

Προβλέπονται ποινικές και αστικές ευθύνες για πράξεις ή παραλήψεις υπαλλήλων του δημοσίου.

 

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής  εντολής έρευνας μπορεί να ζητηθεί άρση τραπεζικού απορρήτου, ή και άρση τηλεπικοινωνιών.

 

Επίσης, είναι δυνατή η εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, με τηλεδιάσκεψη, ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση, ή με τηλεφωνική διάσκεψη.

 

Ακόμα, προβλέπεται η προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται, σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, με την προϋπόθεση της επανόδου του μεταχθέντος εντός ορισμένης προθεσμίας.

Αρμόδια αρχή της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας στην Ελλάδα είναι:

  1. Κάθε δικαστική αρχή αρμόδια
  2. Κάθε άλλη αρμόδια αρχή που ενεργεί ως ανακριτική αρχή, αρκεί να επικυρώνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

Οι αρχές που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας πρέπει να τηρούν το απόρρητο.»