Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στην επιτροπή για το νομοσχέδιο για την κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας αρμοδίων αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων και διατάξεις εφαρμογής.

Τέλος στην φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών
Πλέον θα υπάρχει υποχρέωση των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων να υποβάλλουν στις αρμόδιες
φορολογικές διοικήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το παγκόσμιο εισόδημα, την
οικονομική δραστηριότητα και τους φόρους μεταξύ κρατών σύμφωνα με ένα κοινό πίνακα.
Έχει αναπτυχθεί μια 3 ων επιπέδων προσέγγιση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
Πρώτον απαιτείται από τους ομίλους των πολυεθνικών εταιρειών να παρέχουν στις φορολογικές
διοικήσεις πληροφορίες υψηλού επιπέδου των δραστηριοτήτων τους και τις συναλλαγές τους σε ένα
βασικό φάκελο τεκμηρίωσης ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε όλες τις φορολογικές διοικήσεις.
Δεύτερον απαιτείται τεκμηρίωση για κάθε χώρα σε ένα ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης, τα ποσά των
συναλλαγών και την εταιρική ανάλυση.
Τρίτον οι πολυεθνικές εταιρείες απαιτείται να υποβάλλουν την έκθεση ανά χώρα που θα παρέχει σε
ετήσια βάση για κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος της πολυεθνικής
εταιρεία, το ποσό των εσοδών, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος και τον καταβληθέντα φόρο
εισοδήματος. Να αναφέρεται ο αριθμός εργαζομένων, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη
και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία για κάθε περιοχή δικαιοδοσίας.
Θα απαιτείται έγγραφο ταυτοποίησης κάθε συνιστώσας οντότητας του ομίλου των πολυεθνικών
επιχειρήσεων με το οποίο καθορίζεται η περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει την φορολογική
κατοικία και η φύση της κυρίας επαγγελματικής δραστηριότητας της.
Τα 3 έγγραφα δλδ βασικός φάκελος, ελληνικός φάκελος και έκθεση ανά χώρα δίδουν χρήσιμες
πληροφορίες.
Οι χώρες του ΟΟΣΑ και G20 συμφωνήσαν στην τεκμηρίωση και στην έκθεση ανά χώρα. Ο ελληνικός
φάκελος υποβάλλεται στις φορολογικές αρχές. Οι εκθέσεις ανά χώρα υποβάλλονται στην δικαιοδοσία
της φορολογικής κατοικίας της τελικής μητρικής οντότητας και διανέμεται μεταξύ των άλλων
δικαιοδοσιών μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που έχει ως βάση την πολυμερή
σύμβαση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα.
Η ανταλλαγή εκθέσεων εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη από η μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και
αφορά ομίλους με ετήσια συνολικά έσοδα ίσα η πάνω από 750 εκατ. ευρώ.
Προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών.
Ρυθμίζεται ο τρόπος συνεργασίας αρχών για την συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις ΠΣΑΑ η
εμπιστευτικότητα και η ορθή χρήση δεδομένων.
Πλέον υπάρχει η υποχρέωση υποβολής έκθεσης, σε περίπτωση μη τήρησης αυτής τιμωρείται με
πρόστιμο 10000 ευρώ σε μη υποβολή και 5000 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η σε
ανακριβή έκθεση ανά χώρα. Ρυθμίζεται το περιεχόμενο της έκθεσης ανά χώρα και ο χρόνος υποβολής.
Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την υποβολή των εκθέσεων. Προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα. Υπάρχει ετήσια δαπάνη 1000 ευρώ λόγω
συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής που θα την υποστηρίζει. Ενδεχομένη
αύξηση του προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης ανά χώρα κλπ.
Καταπολεμάται επιτέλους η διάβρωση της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών από τις
χώρες που δημιουργείται αξία για την πολυεθνική επιχείρηση. Στην Ελλάδα η υποχρέωση έκθεσης με
τα κράτη της ΕΕ θεσμοθετείται μέσω της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2016/881. Με τρίτες χώρες
απαιτείται διμερής συμφωνία. Η έκθεση θα υποβάλλεται μόνο στις φορολογικές αρχές της μητρικής
χώρας εκτός αν αυτή η χώρα είναι εκτός ΕΕ και δεν έχει διμερή συμφωνία με την Ελλάδα.
Με εκτίμηση,
Γιάννης Μιχελογιαννάκης
Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ