Ομιλία του βουλευτή Ι. Μιχελογιαννάκη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπ. Οικονομικών: «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»

Στην ομιλία του, στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, ο βουλευτής Ι. Μιχελογιαννάκης, μεταξύ άλλων, έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις, για το νέο νομοσχέδιο.

«Με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνεται, στην εθνική νομοθεσία, η οδηγία της ΕΕ.

Ορίζονται ο μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης, η δομημένη κατάθεση και τα δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Επαναπροσδιορίζονται οι όροι για την λειτουργία ανώνυμων εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ).

Ο διαχειριστής αγοράς έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης.

Καθορίζεται το περιεχόμενο της αδείας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ και οι διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης των αιτήσεων χορήγησής τους.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης μετόχων των ΑΕΠΕΥ.

Ορίζονται υποχρεώσεις των ΑΕΠΕΥ και οι αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς αυτών.

Σε περίπτωση που επιχείρηση τρίτης χώρας επιθυμεί να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, υποχρεούται να εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Θεσπίζονται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς τα όρια θέσεων και προβλέπονται έλεγχοι για την διαχείριση θέσεων.

Ορίζονται απαιτήσεις διαφάνειας για τις ΑΕΠΕΥ και τους διαχειριστές αγοράς.

Προβλέπεται χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και καθορίζεται ο έλεγχος άδειας και οι οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να διαθέτουν οι Μηχανισμοί Συναλλαγών.

Ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις στους παραβάτες και αυτές οι κυρώσεις επαναπροσδιορίζονται. Η Τράπεζας της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πλέον,  παρακολουθούν την συμμόρφωση των εποπτευόμενων οντοτήτων (πιστωτικά ιδρύματα κ.ά.)

 

Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας Ανωνύμων Εταιριών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και ΑΕΠΕΥ.

Παρέχεται δυνατότητα στις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)  να επενδύουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Επαναρυθμίζεται η απαλλαγή φόρου παράδοσης και της εισαγωγής πλοίων, όμως, δεν επηρεάζονται από αυτή τη διαδικασία τα πλοία αλιείας και τα τουριστικά.

Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού ετησίων τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων, που προέρχονται από τρίτες χώρες και τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής.

Αίρεται η απαγόρευση κατεργασίας αιθυλικής αλκοόλης με άλλες πρώτες ύλες παράγωγης ξυδιού, καθώς και ανάμειξης ξυδιού από αλκοόλη με τις άλλες κατηγορίες ξυδιών.

Καταργείται η επιτροπή για την αξιολόγηση καταγγελιών εις βάρος υπηρεσιών και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ρυθμίζεται το θέμα της συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εν ολίγοις, με το παρόν νομοσχέδιο πετυχαίνουμε:

  1. Αύξηση διαφάνειας
  2. Προστασία επενδυτών και ενίσχυση εμπιστοσύνης
  3. Διασφάλιση εκχώρησης εξουσιών στους εποπτικούς φορείς»