Ομιλία του βουλευτή Ι. Μιχελογιαννάκη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του ν/σ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας περί αγωγών αποζημιώσεων

Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Στην ομιλία του, στην Ολομέλεια, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο βουλευτής Ι. Μιχελογιαννάκης, μεταξύ άλλων, έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις, για το νέο νομοσχέδιο.

«Οι ζημίες που υφίστανται καταναλωτές και επιχειρήσεις όταν συμβαίνει παράβαση του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ΕΕ είναι πολύ μεγάλες. Γι’ αυτό η ευρωπαϊκή κοινότητα θέσπισε ένα ενιαίο αστικό σύστημα.

Απαιτείται και κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει διαδικαστικούς κανόνες που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος της αποζημίωσης. Είναι αναγκαστικό δίκαιο. Έτσι, κάθε πρόσωπο που αντιμετωπίζει ζημιά λόγω παράβασης του ανταγωνισμού από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση.

Θεσπίζονται κανόνες για την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται είτε στην κατοχή διαδίκων ή και τρίτων προσώπων, είτε στο φάκελο της Εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού.

Θεσπίζονται περιορισμοί στην χρήση και ανταλλαγή εγγράφων, καθώς και οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο.

Καθορίζεται η ζημιά, η περίοδος παραγραφής και οι συναινετικές διευθετήσεις για μεταγενέστερες αγωγές αποζημίωσης.

Καθορίζεται η ισχύς των αποφάσεων των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται και υπάρχει πλήρης εφαρμογή του δικηγορικού απορρήτου.

Οι ζημιωθέντες μπορούν να διεκδικούν αποζημιώσεις, όχι μόνο για την πρόκληση ζημιάς, αλλά και για διαφυγόντα κέρδη.

Υπάρχει ειδική προνομιακή πρόβλεψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για εκείνες σε καθεστώς επιείκειας, καθότι αυτές ευθύνονται μόνο έναντι των δικών τους άμεσων ή έμμεσων αγοραστών, εφόσον το μερίδιο αγοράς που κατέχουν στη σχετική με την παράβαση αγορά είναι κατώτερο του 5% και δεν φέρουν ολόκληρη την ευθύνη.

Με το άρθρο 8 θεσπίζεται η παραγραφή των αξιώσεων κατά του παραβάτη για τις ζημιές λόγω παράβασης του δίκαιου ανταγωνισμού, και η οποία ορίζεται στα 5έτη.

Με το άρθρο 10 ρυθμίζεται η περίπτωση όπου περισσότερες από μια επιχειρήσεις υπέπεσαν από κοινού σε παράβαση.

Τα άρθρα 4 και 14 βοηθούν στη διαδικασία της αποζημίωσης, μέσω διαδικασιών συλλογής αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και ποσοτικοποίηση της ζημίας.

Στα άρθρα 13 και 14 θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο υπέρ του μέρους που υπέστη μετακύλιση της ζημίας.

Στο άρθρο 15 γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις συναινετικής επίλυσης διαφορών.

Τέλος, με το παρόν νομοσχέδιο, επιτυγχάνουμε την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της άσκησης αγωγών αποζημίωσης για παράβαση της αντιμονοπωλιακής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και την εναρμόνιση των εθνικών δικαιϊκών συστημάτων σε τέτοιου είδους αγωγές.»